Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bork

 

1     Algemeen

·         Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bork (de onderhavige algemene voorwaarden)

·         Bork B.V.: de besloten vennootschap Bork (vanaf nu te noemen: leverancier) is gevestigd te (5126 TB) Gilze aan de Nerhoven 8a.

·         Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en levering van producten/diensten.

·         Klant/opdrachtgever/koper/afnemer: de contractspartij van Bork.

 

2      Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle daaruit voortvloeiende  verbintenissen van of met Leverancier.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Mocht een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Leverancier is gerechtigd de algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen dan wel aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden in dat geval ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking door leverancier.

De algemene voorwaarden van Leverancier zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

 

3      Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, leverancier is eerst gebonden nadat hij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd; alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door hem zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.

Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De overeenkomst tussen Bork en de klant komt tot stand door ondertekening van de offerte, ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de klant of door een bevestiging per e-mail aan de klant. Ook wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, indien uit gedragingen van klant en/of leverancier blijkt dat feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

De prijsafspraken, de duur en overige voorwaarden wordt overeengekomen in de overeenkomst met klant.

 

4      Prijs

De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van een verhoging van een of ander is de leverancier gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften. Voor leveranties beneden een totaalbedrag van € 500 ,- per order, worden buiten de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten extra in rekening gebracht.

 

5      Montage

Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de koper.

 

6      Levering

De opgave van de leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De termijn is nimmer een fatale termijn. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichtingen welke voor hen uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks te beoordeling van de leverancier, zal deze in nader overleg treden met de Klant. Met betrekking tot geleverde software waarborgt de software ontwikkelaar dat elk door haar ontwikkeld in licentie gegeven programma (LGP), op het ogenblik van levering of verzending naar de Klant, de meest recente en officieel vrijgegeven versie van dat LGP is.

De softwareontwikkelaar waarborgt niet dat de functies vervat in het LGP zullen beantwoorden aan de prestatievereisten van de Klant, of dat het LGP zal functioneren in overeenstemming met de subjectieve verwachtingen van de Klant.

De Klant heeft alvorens de koopovereenkomst af te sluiten het programma en zijn werking bestudeerd en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van het LGP, en voor het gebruik ervan en voor de resultaten daarmee bereikt. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst, geeft de softwareontwikkelaar geen waarborgen van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van de waarborg inzake geschiktheid voor een specifiek doel.

 

7      Reclames

·         Onverminderd het bepaalde in artikel 9, zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 10 dagen na de aflevering c.q. na verrichten van de desbetreffende diensten bij leverancier moeten zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zijn vervallen.

·         Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

8      Betaling

·         Alle betalingen zullen moeten geschieden bij aflevering of voor goederen bestemd om door leverancier bedrijfswaardig te worden opgeleverd, na de dienstvaardige opstelling dan wel voor diensten na de voltooiing van de dienstverrichting.

·         Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijkingen geschieden ten kantore van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen bank- of postrekening.

·         Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag 2% rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen onverminderd de leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht op de afnemer alle op de in vordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belopen van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- te verhalen.

·         Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben. Indien na aankomst der goederen de montage door enigerlei ander oorzaak dan nalatigheid van de leverancier wordt uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee maanden na de aflevering te hebben plaatsgevonden.

o   Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Klant te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op leverancier rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, kosten en interesten door Klant.

o   De openstaande vordering is direct opeisbaar indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

9      Eigendomsovergang / Eigendomsvoorbehoud

·         Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen behoudt leverancier de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het toekomende niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang een algehele betaling van het leverancier toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen. Bij schending van het hier bepaald is artikel 12 van toepassing.

·         Het risico voor de goederen waarop ingevolge het vorige lid van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij Klant. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is Klant niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand de geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

·         Klant is gehouden om eenieder die op door Leverancier geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier, beslag wil leggen, dan wel in geval van faillissement van Klant zelf aan diens curator, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Leverancier, dat Leveranciers eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 3.500,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. Naast de boete behoudt Leverancier het recht tot schadevergoeding.

 

10   Aansprakelijkheid

·         Behoudens garantieverplichting beschreven in artikel 11 en de aansprakelijkheid omschreven in dit artikel is leverancier niet aansprakelijk voor schade welke oorzaak ook aan zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met door leverancier geleverde goederen of diensten, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de leverancier persoonlijk. Opzet of grove schuld van personeel aan derden waarvan de leverancier zich bedient, leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door leverancier aan afnemer geleverde goederen en/of diensten.

·         Hoewel wij ons te dezer zake naar vermogen zullen inspannen, zijn wij in geen enkel opzicht aansprakelijk voor- en erkennen wij derhalve geen enkel recht op vergoeding van schade ontstaan van het niet functioneren van programmatuur. De garantie, service en het onderhoud van geleverde software berust dan ook volledig het softwarebureau dat hiervoor verantwoordelijk is.

·         Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet limitatief gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst. De toepassing en het gebruik van de diensten/goederen van Leverancier zijn volledig voor risico van de Klant.

·         Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade wegens toerekenbare tekortkoming die te wijten is aan Leverancier, indien Klant Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

·         De aansprakelijkheid is in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Leverancier in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Leverancier.

 

11   Garantie

·         Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend met dien verstande dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen de overgekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door de leverancier kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent, zullen door leverancier geleverde goederen en/of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen drie maanden.

·         De garantieverplichting van leverancier vervalt indien de afnemer wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anders dan door leverancier op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

·         Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door de afnemer van een van zijn verplichtingen ontheft leverancier van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle verplichtingen.

·         Voldoening aan zijn garantieverplichtingen door leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding, welke ook en tot ontbinding der overeenkomst is Klant niet gerechtigd.

 

12   Ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enig andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de hem verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke leverancier ten laste van de koper heeft of krijgt, dadelijk ineens opeisbaar.

 

13   Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde ook jegens Leverancier in verband met het verrichten van werkzaamheden door Leverancier in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

14   Privacy

·         Leverancier houdt de verkregen Persoonsgegevens (te weten, contactpersoon, voornaam, achternaam, e-mail en mogelijk mobiel telefoonnummer) van (werknemers en klanten) van Klant geheim en verplicht de werknemers en eventuele sub-bewerkers ook tot geheimhouding, tenzij het doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo is Leverancier onder andere verplicht de verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar te bewaren

·         Leverancier bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de overeenkomst.

·         Als Leverancier een nieuwsbrief verstrekt aan haar Klanten, zal Leverancier dit enkel doen, nadat zij uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van Klant. Klant is vervolgens gerechtigd op ieder moment de toestemming in te trekken.

·         Behoudens toestemming van de Klant, is Leverancier niet gerechtigd de informatie die aan hem door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Een uitzondering hierop is, in het geval Leverancier voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

·         Bij beëindiging van de overeenkomst met de klant draag leverancier de persoonsgegevens terug over aan de Klant of als Klant daarom verzoekt, vernietigt Klant de gegevens, mits dit mogelijk is in verband met de wettelijke bewaartermijnen. Als Leverancier op grond van de wet-of regelgeving verplicht is persoonsgegevens te bewaren, zal Leverancier een kopie bewaren.

·         Klant en Leverancier verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de melding van datalekken te handelen.

·         Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting

·         Leverancier zal in zijn hoedanigheid van Verwerker ten opzichte van de relatie van de Klant geen meldingen maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klant is in dit geval Verwerkingsverantwoordelijke en moet een datalek direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

·         Indien blijkt dat bij Leverancier sprake is van een datalek, dat door Klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Leverancier Klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Leverancier bekend is geworden met het datalek. Leverancier probeert de Klant direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten

 

15   Verwerkersovereenkomst

·         Leverancier heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door Klant beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van Klant of wettelijke verplichting zal Leverancier de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden.

·         Leverancier neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

·         Klant is in overleg met Leverancier gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Klant draagt alle kosten in verband met deze controle.

·         Leverancier kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Leverancier niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Leverancier met die Derden (schriftelijk) alle verplichtingen uit deze voorwaarden opleggen. Met het aangaan van een overeenkomst met Leverancier geeft Klant toestemming voor het inschakelen van Derden.

·         Leverancier verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Leverancier hierover met Klant andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

·         Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen ten aanzien van de persoonsgegevens. De aansprakelijkheidsbepaling van artikel 11 is eveneens van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

16   Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Leverancier heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

17   Toepasselijk Recht

·         Op de door leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

·         Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier recht en verplichtingen, welke voortvloeien uit de ze overeenkomst aan derden overdragen.